ADAY AYDINLATMA METNİ

Tarkan Dijital Baskı Reklam Kırtasiye İnşaat San. Tic. LTD. ŞTİ. ticari ünvanı ile iştekirtasiye.com tarafından talep edilen bilgiler 6698 Sayılı Kanun Kişisel Verilerin Korunması kapsamında düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel verilerinin işlenmesi, depolanması ve ilgili kurum ve kişilerle paylaşımı” kapsamında tarafınız ile mevcut iş sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir.

6698 Sayılı Kanun kapsamında “Kişisel Veri”; iş başvurusu ve iş sözleşmesi dahilinde özgeçmiş paylaşımı, iş başvuru formunda ve personel özlük dosyasında yer alan bilgileriniz de dahil olmak üzere her türlü bilgiyi güncel olarak kabul edecektir. Söz konusu bilgiler yazılı, mülakatlarda sözlü, sesli ve gerekli görüldüğü durumlarda görüntülü veya elektronik ortamda elde edilebilecektir.

İş Başvuru Formu kapsamında talep edilen veriler, “Açık Rızanın Varlığı” şartına dayanarak uygun pozisyonlarda değerlendirmek ve aday havuzunda yer vermek amacıyla Tarkan Dijital Baskı Reklam Kırtasiye İnşaat San. Tic. LTD. ŞTİ. grup firmaları bünyesine aktarılabilecektir.

Tarkan Dijital Baskı Reklam Kırtasiye İnşaat San. Tic. LTD. ŞTİ. ticari ünvanı ile şirketimiz 6698 Sayılı Kanunda tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına haizdir. Veri sorumlusu olarak, adayın sunduğu “Kişisel Verilerin” işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini ve ilgili kurum yada kuruluşlara aktarılabileceğini kabul ve beyan eder. Bu kapsamda şirketimiz ve grup şirketleri, bağlı şubeleri, ortakları, hissedarları ile sair ilgili kişiler tarafından “Kişisel Veri” üzerinde yapılacak her türlü işlemin “Kişisel Veri İşlenmesi” olarak kabul edileceğini beyan eder.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuatında düzenlenen veri minimizasyonu ilkesi gereğince aday değerlendirme süreçlerimiz iş ilanında / iş başvuru formunda talep edilen adayın sunduğu bilgi ve belgeler üzerinden ilerleyecektir. Talep edilen bilgi ve belgelerin sürecin eksiksiz yürütülmesi için gerekli ve yeterli olduğunu hatırlatarak, ek bilgi ve belgelerin teslimi durumunda bunların saklanması ve korunmasından şirketimizin sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üçüncü kişilere ait kişisel verilerin şirketimiz ile paylaşılması durumunda aday, kişisel verisi işlenen kişileri bu konuda aydınlatıldığını ve rızasını aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu konuda şirketimizin sorumluluğu bilgisi sunulan kişi yada kurumları ayrıca bilgilendirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Tarkan Dijital Baskı Reklam Kırtasiye İnşaat San. Tic. LTD. ŞTİ. ticari ünvanı ile istekirtasiye.com, personel seçimi ve mevcut çalışan personele ilişkin başvuru süreçlerinin yönetilmesi amacıyla kişisel verilerinizi İnsan Kaynakları Departmanına ait İş Başvuru Formu aracılığıyla toplayıp hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlemekte ve bu esnada 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na (KVKK) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Ad, soyad, doğum tarihi, medeni hal, iletişim bilgileri kapsamında, ikamet edilen il, ilçe, mahalle, GSM ve ev telefonu numarası ile e-posta adresinizi, size ulaşamadığımız durumlarda iletişim kurmak için talep edilmektedir. Yakınınızın adı soyadı ve telefon numarası, KVKK’ da belirtilen veri işleme şartlarından “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” Nedeniyle talep edilmektedir. Tüm bu bilgiler “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” şartlarına dayanarak talep edilmekte ve işlenmektedir.

Özgeçmişiniz ile İş Başvuru Formu bilgileriniz KVKK’ da öngörülen veri işleme şartlarından “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” nedeniyle talep edilmektedir.  “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Özel nitelikli veri olan sağlık raporu bilgileriniz veri işleme şartlarından “Açık Rızanın Varlığı” kapsamında işlenmektedir.

Askerliğe ilişkin bilgileriniz KVKK’ da belirtilen veri işleme şartlarından “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” şartına dayanarak işlenmektedir.

Eğitim ve öğrenim bilgileriniz, yabancı dil seviyeniz, bilgisayar becerileriniz, araç-gereç kullanım becerileriniz ve katıldığınız staj, eğitim ve seminerler ile çalışma hayatınıza ilişkin bilgi, belgeleriniz, KVKK’ da belirtilen veri işleme şartlarından “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.”; “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” şartlarına dayanarak işlemektedir.

Tütün mamülleri kullanım bilgileriniz, sürücü ehliyetiniz ve aktif araç kullanım durumunuz, seyahat engelinizin bulunup bulunmadığına ilişkin verilerinizi KVKK’ da belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” şartlarına dayanarak işlemektedir.

Kariyer bilgileri kapsamında görev almak istediğiniz şirket, birim, lokasyon ve istenilen aylık net ücret bilgilerinizi KVKK’ da belirtilen veri işleme şartlarından “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.”; “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” şartlarına dayanarak işlemektedir.

Fotoğrafınız, nüfusa kayıtlı olduğunuz yer, doğum yeriniz ve detaylı ev adresinizi “Açık Rızanın Varlığı” veri işleme şartına dayanarak işlemektedir.

Askerliğe ilişkin muafiyet durumunu ve sebebini “Açık rızanın varlığı” veri işleme şartına dayanarak işlemektedir.

İş kıyafeti bilgilerini “Açık Rızanın Varlığı” veri işleme şartına dayanarak işlemektedir.

Referans bilgileri ve hakkınızda bilgi alabileceğimiz kişilerin adı soyadı, mesleği, ünvanı, adresi ve telefon numarasını KVKK’ da belirtilen “Açık Rızanın Varlığı” şartına dayanarak işlemektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerle ilgili 6698 Sayılı KVKK’ nın 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği, şayet işlenmiş ise buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarımını öğrenme, eksik yada yanlış işlenmiş ise bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini yada yok edilmesini, bu kapsamda şirketimizce yapılan işlemler sonucu bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini taleplerinizi haklarınızı doğrultusunda bize iletebilir, detaylı bilgi almak için istekirtasiye.com internet sitemizi ziyaret edebilir veya sitemizde paylaşılan iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Tarkan Dijital Baskı Reklam Kırtasiye İnşaat San. Tic. LTD. ŞTİ. ticari ünvanı ile istekirtasiye.com yürütmekte olduğu faaliyetler ile ilgili kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na (KVKK) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

• Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,

• Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,

• İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere, işlenmektedir.

İlgili kişi olarak işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri İşleme Amacı, Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimizin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

·         Açık rızanın varlığı. (“m.5/1, m.6”)

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi. (“m.5/2-a”)

·         Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. (“m.5/2-b”)

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. (“m.5/2-c”)

·         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. (“m.5/2-ç”)

·         İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. (“m.5/2-d”)

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. (“m.5/2-e”)

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. (“m.5/2-f”)

Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

Fatura İşlemlerinin Yürütülmesi

Ad Soyad

Adres

Fatura-İrsaliye Detayı

TCKN

Hesap No Bilgileri

Telefon

m. 5/2-a, c, ç ve f.

Fatura / sistem üzerinden ve ilgili kişinin kendisinden (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

Tahsilat ve Tahsilat Makbuzu Kayıt İşlemi

Ad Soyad

Telefon Numarası

Çek - Senet Bilgileri

Varsa Kefil Bilgileri

Mail Order

m. 5/2-c, ç ve f.

İlgili kişinin kendisi ve kurum içi kaynaklar (Otomatik olmayan yollarla)

İcra İşlemleri

Adı Soyadı

Dava Dosya Numarası

Borç Bilgisi

m.5/2-a, ç ve e.

Kurum kaynakları ve üçüncü kişiler (Otomatik olmayan yollarla)

Sipariş Zarfı Düzenlenmesi

Adı Soyadı

Telefon Numarası

Müşteri Kodu

E-Posta

Ünvan

İmza

TCKN

m.5/2-c ve f.

Kurum içi kaynaklar (Otomatik olmayan yollarla)

Sevkiyata Hazırlık İşlemi

Ad Soyad

İmza

m.5/2-f

Kurum kaynakları üzerinden (Kısmen otomatik yollarla).

Özel Dijital Baskı İşlemleri ve Tasarım Çalışmaları

Ad Soyad

Ünvan

E-Posta

Telefon Numarası

m.5/2-c

Fatura baskısından ve ilgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla)

Sipariş Formunun Basılması

Ad Soyad

Telefon

E-Posta

TCKN

m.5/2-c ve f

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

İş Emri

Ad Soyad

m.5/2-c ve f

Kurum kaynakları (Otomatik olmayan yollarla)

Sipariş Paketleme

Ad Soyad

Telefon Numarası

Adres

m.5/2-c ve f.

Etiket üzerinden (Otomatik olmayan yollarla)

Ürün İade Süreci

Ad Soyad

Telefon

Adres

TCKN

E-Posta

İban Numarası

İrsaliye numarası

Fatura Numarası

Çek-Senet Bilgileri

m.5/2-c, ç ve e.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Müşteri Cari Kartı Oluşturma Süreci

Ad Soyad

Telefon Numarası

E-Posta

Adres

TCKN

Hesap No-İban No

Borç Durumu

Vergi Levhası

Ticari Sicil Gazetesi

İmza Sirküleri (Kimlik Fotokopisi)

m.5/2-c ve f.

m.6.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Teklif / Sipariş Formu Oluşturulması

Adı Soyadı

E-Posta

Telefon Numarası

İmza

Adres

m.5/2-c ve f.

Kişinin kendisinden, form üzerinden, kurum kaynaklarından (Kısmen otomatik yollarla)

Ödeme İşlemlerini Yürütmek

Adı Soyadı

Telefon Numarası

E-posta

TCKN

İban Numarası

m.5/2-a, c, ç ve f.

İlgili kişinin kendisinden ve kurum kaynakları (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla).

Masraf Formu İşlemleri

Adı Soyadı

Telefon Numarası

Adres

İmza

m.5/2-c ve ç.

Form üzerinden (Otomatik olmayan yollarla)

Kurye Talep Formu

Adı Soyadı

Adres

Telefon Numarası

m.5/2-c ve f.

Form üzerinden (Otomatik olmayan yollarla)

Transfer ve Karşılama İşlemleri

Ad- Soyadı

Telefon Numarası

m.5/2-e.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Matbaa Defteri

Adı Soyadı

TCKN

Adres

m.5/2-c ve ç.

Kurum kaynakları (Otomatik olmayan yollarla).

Müşteri Risk Sorgulaması

Ad Soyad

Telefon Numarası

E-Posta

Adres

TCKN

Hesap No-İban No

Borç Durumu

m. 5/1.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Müşteri Mutabakat İşlemi

Ad Soyad

TCKN

E-Posta

Telefon Numarası

m. 5/2-c ve f.

İlgili kişinin kendisinden ve kurum kaynaklarından (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

İletişim Süreçleri

Ad Soyad

Ünvan

E-Posta

Telefon Numarası

Adres

m. 5/2-c ve f.

İlgili kişinin kendisinden ve kurum kaynaklarından (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Zai Belgesi İşlemi

Adı Soyadı

TCKN

Müşteri Talebi

m. 5/2-c ve ç.

Mahkemeden (Otomatik olmayan yollarla)

 

Kişisel Verilerin Aktarılmasına İlişkin Olarak

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’ nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

İş ve işlemlerin yürütülmesi

Tarkan Dijital Baskı Reklam Kırtasiye İnşaat San. Tic. LTD. ŞTİ. Şirketleri

Denetim kanıtı ve uyuşmazlıkların çözülmesi

Denetleme Firmaları

Vergi Müfettişleri

Adli Merciler

Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

Vergi Dairesi

Adli Merciler

Tedarikçi Firma

E-Arşiv Entegratör Firması

Gelir İdaresi Başkanlığı

İlgili Diğer Kamu Kurumları

Sevkiyatın gerçekleştirilmesi

Tedarikçi Firma

Danışmanlık ve hukuk desteği alınması

Tedarikçi Firma

İcra işlemlerinin devamlılığı ve tahsilatın yapılması

Bağımsız Denetim

Yeminli Mali Müşavir

Tedarikçi Firma


İlgili Kişinin Hakları

Herkes, Şirketimize başvuruda bulunarak kendileriyle ilgili;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”’ e uygun bir şekilde şirketimize iletebilirler. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda “Kişisel Verileri Koruma Kurulu” tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

 Tarkan Dijital Baskı Reklam Kırtasiye İnşaat San. Tic. LTD. ŞTİ. ticari ünvanı ile istekirtasiye.com yürütmekte olduğu faaliyetler ile ilgili kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na (KVKK) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
 • İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere, işlenmektedir.

İlgili kişi olarak işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri İşleme Amacı, Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimizin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı. (“m.5/1, m.6”)
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi. (“m.5/2-a”)
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. (“m.5/2-b”)
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. (“m.5/2-c”)
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. (“m.5/2-ç”)
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. (“m.5/2-d”)
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. (“m.5/2-e”)
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. (“m.5/2-f”)

Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

Fatura İşlemlerinin Yürütülmesi (e-Fatura ve e-Arşiv İşlemleri)

Ad Soyad

Adres

Fatura-İrsaliye Detayı

TCKN

Hesap No Bilgileri

m. 5/2-c ve ç.

Fatura/sistem üzerinden (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

Sözleşmeler

Adı soyadı

TCKN

İmza

Banka hesap No- IBAN No

Telefon No

E-posta

Adres

Kimlik Fotokopisi

(İmza Sirkülerinden dolayı)

İmza Sirküleri

Ticari Sicil Gazetesi

YMM Faaliyet Belgesi

m.5/2-a, c, ç ve f.

m.6.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla).

Ödemelerin Gerçekleştirilmesi

Adı Soyadı

TCKN

İban Numarası

m.5/2-c ve ç.

Fatura üzerinden (Otomatik olmayan yollarla)

E-Mutabakat İşlemleri

Adı Soyadı

TCKN

Adres

Telefon Numarası

E-Posta

Borç Bilgileri

Hesap No-İban No

m.5/2-c ve f.

SAP üzerinden Ürün veya Hizmet Alan Kişi kartında yazılan bilgilere ulaşılır. (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

Üretim İşlemleri

Ad Soyad

Telefon Numarası

E-Posta

m.5/2-c ve f.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Cari Kartı Oluşturulması - Satın Alma Talebi Oluşturulması

Adı Soyadı

Telefon Numarası

TCKN

E-Posta

İban Numarası-Hesap Numarası

İmza

m.5/2-c ve f.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla).

Tedarikçi Portföyü Oluşturma Süreci

Ad Soyad

Telefon Numarası

E-Posta

Unvan

m.5/2-f

Web, ilgili kişiden talep, kişinin kendisinden (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

Onaylı Tedarikçi İletişim Süreci

Ad Soyad

Telefon Numarası

E-Posta

Unvan

m.5/2-c ve f.

İlgili kişinin kendisinden ve kurum kaynakları (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

Onaylı Tedarikçilerin Sisteme Eklenme Süreci

Adı Soyadı

Telefon

E-Posta

Unvan

Hesap No-IBAN No

İmza Sirküleri(Kimlik Fotokopisi)

Ticari Sicil Gazetesi

m.5/2-c ve f.

İlgili kişinin kendisinden (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

Sipariş Onayı Süreci

Ad Soyad

Telefon Numarası

E-Posta

Unvan

İmza

m.5/2-c ve f.

Sipariş formundan (Otomatik olmayan yollarla)

İthalat Süreci

Ad Soyad

Telefon

E-Posta

Unvan

m.5/2-c ve f.

Web, ilgili kişiden talep, kişinin kendisinden (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

Gümrükleme İşlemleri ve Anlaşmaların Yapılması

Adı Soyadı

Telefon Numarası

E-Posta

Unvan

İmza Sirküleri(Kimlik Fotokopisi)

m.5/2-c, ç ve f.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla).

Sigorta İşlemlerinin Yapılması Amacı ile İletişime Geçilmesi

Adı Soyadı

Telefon Numarası

E-Posta

m.5/2-c

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla).

Lojistik ve Nakliye Süreci

Adı Soyadı

Telefon Numarası

Araç Plakası

m.5/2-c ve f.

Fiziki ve e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla)

Tedarikçi Değerlendirilmesi

Adı Soyadı

E-posta

Telefon Numarası

Unvan

m.5/2-f

İlgili kişinin kendisinden ve internet sitesinden (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik olan yollarla).

Analiz Raporlamaları, Deklarasyon Paylaşımı, Tedarikçi Firmaların Yaptığı Uygulamaları Raporlaması, Tedarikçi Firmalar ile Yapılan Sözleşmeler

Ad Soyad

Unvan

İmza

m.5/2-c ve f.

İlgili kişinin kendisinden ve doküman üzerinden (Otomatik olmayan yollarla).

Ürün İade Süreci

Ad Soyad

Telefon

Adres

TCKN

İban-Hesap Numarası

m.5/2-c ve f.

Fatura üzerinden (Otomatik olmayan yollarla)

 

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

Denetim faaliyetlerini sürdürmek ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarına, denetim firmalarına ve tedarikçilere aktarılmaktadır.

Tedarik ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarına, hizmet alınan firmalara ve süreç ile bağlantılı bir şekilde tedarikçilere aktarılmaktadır.

Tedarikçi değerlendirme sürecinin yürütülmesi amacıyla

Tedarikçilere ve müşterilere aktarılmaktadır.

Gümrük ve sevkiyat işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla

Gümrük müşavirliği, bankalar ve sevkiyatın karşı tarafına aktarılmaktadır.

Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

Vergi Dairesi

Adli Merciler

Tedarikçi Firma

E-Arşiv Entegratör Firması

Gelir İdaresi Başkanlığı

İlgili Diğer Kamu Kurumları

Erişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Tedarikçi firmaya aktarılmaktadır.

Bakım ve onarım işlemlerinin yürütülmesi amacıyla

Tedarikçi firmaya aktarılmaktadır.

İade işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla

Tedarikçi firmaya aktarılmaktadır.

Tesis ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla

Müşterilere aktarılmaktadır.

Ödemelerinin yapılması ve denetlenmesi amacıyla

İlgili bankalara, denetim firmalarına, denetim otoritelerine ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

İş ve işlemlerin yürütülmesi ile iletişimin sağlanması amacıyla

Tedarikçi ve müşterilere aktarılmaktadır.

Malzeme tedariki süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

İlgili tedarikçi firmalarına aktarılmaktadır.

İhale süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Tedarikçi firma ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Vize, konaklama, biletleme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla

Hizmet alınan firmalara, turizm şirketlerine, vize işlemleriyle ilgilenen kurumlara ve resmi kurumlara aktarılmaktadır.

Resmi kurum yazışmalarının yürütülmesi amacıyla

Yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

Dava dosyalarının, arabuluculuk ve icra süreçlerinin takibi amacıyla

Dış bürolara, mahkemelere, icra dairelerine, vergi dairelerine, ilgili bankalara, ilgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve bağımsız denetim firmalarına aktarılmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’ nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir:

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

Vize, seyahat ve konaklama işlemlerinin yürütülmesi

Seyahat edilen ülke

Tedarikçiler ile iletişim ve iş süreçlerinin yürütülmesi

Çin

Almanya

Finlandiya

Endonezya

Dubai

Müşterinin talebi üzerine

Müşterinin bulunduğu ülke

Tesis ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla

Müşterinin bulunduğu ülke

 

İlgili Kişinin Hakları

Herkes, Şirketimize başvuruda bulunarak kendileriyle ilgili;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”’ e uygun bir şekilde şirketimize iletebilirler. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda “Kişisel Verileri Koruma Kurulu” tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.